2020 ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᓚᐃᓴᐃᑦ ᓄᑖᖕᖑᕐᓂᖏᑦ

06/11/2019

ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ

2020 ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᓚᐃᓴᐃᑦ ᓄᑖᖕᖑᕐᓂᖏᑦ

ᓅᕖᐱᕆ 06, 2019 (ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ) - ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒍᒪᓕᕆᕗᑦ ᓄᓇᓕᕐᒥᐅᑕᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᓚᐃᓴᐃᑦ ᓄᑖᖕᖑᕆᐊᖃᓕᕐᒥᒻᒪᑕ!  ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᐊᔭᐅᖅᑕᐅᕗᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᓚᐃᓴᓂᒃ ᑐᑦᓯᕋᖁᔭᐅᓗᑎᒃ ᐃᓐᑐᓂᐊᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒥᒃ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᔮᓐᓄᐊᕆ 31, 2020 ᐊᑐᕈᒪᓐᓂᕈᑎᒃ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᒍᑎᒥᒃ ᓄᑖᕈᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᒥᒃ; ᓄᑖᒥᒃ ᓚᐃᓴᒥᒃ ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᐱᔭᐅᔪᑦ ᕕᕝᕗᐊᕆ 1, 2020 ᐊᒻᒪ ᑭᖑᓂᐊᓂ, ᐊᑭᓖᒋᐊᖃᕋᔭᖅᑐᑦ ᓈᒪᓗᒋᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓖᑦ ᓄᑖᖕᖑᖅᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᑐᓄᑦ.

 

ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᓂᒃ ᓚᐃᓴᓕᕆᔾᔪᑎᐅᑉ ᒪᓕᒐᕋᓛᖅ 859 ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓂᖏᑦ, ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᐅᔪᑦ ᐱᓯᒪᑦᑎᒋᐊᖃᓛᖅᑐᑦ 2020-ᒧᑦ ᓚᐃᓴᒥᓂᒃ ᕕᕝᕗᐊᕆ 15, 2020 ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᑭᓖᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᓗᑎᒃ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᓯᒪᔪᒥ ᒪᓕᒐᕋᓛᕐᒥ.  ᐃᓘᓐᓇᑎᒃ ᓄᑖᕈᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑏᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑏᑦ ᐱᔭᐅᔪᑦ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᕕᕝᕗᐊᕆ 15, 2020 ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᖏᑦ ᐃᓚᔭᐅᒐᔭᖅᑐᑦ $50-ᓂᒃ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᓄᑖᕈᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑎᓂᒃ.

ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᐃᓱᒫᓘᑏᓪᓘᓐᓃᑦ ᑐᕌᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᖏᔪᖅᑳᖓᓐᓄᑦ ᐸᐃᑉᐹᓕᕆᔩᑦ 867-979-5600 ᐅᖄᓚᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ g.byrne@iqaluit.ca.  ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑏᑦ ᐃᓐᑐᓂᐊᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᒨᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐅᕗᖕᖓᕐᓗᑎᒃ  https://www.iqaluit.ca/content/apply-business-license  ᐊᒻᒪ ᑎᑎᕋᕐᕕᐅᓗᑎᒃ ᐃᓐᑐᓂᐊᒃᑯᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᑏᑦ/ᓄᑖᕈᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑏᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᓴᑦ.  ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᓕᐅᕈᑏᑦ/ᓄᑖᕈᖅᑎᑦᑎᔾᔪᑏᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᓐᑐᓂᐊᒃᑯᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑎᓄᑦ ᓚᐃᓴᓕᕆᔾᔪᑎᒥᒃ ᑕᑯᒋᐊᖅᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᑦ ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐃᓐᑐᓂᐊᒃᑯᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᖏᓐᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᒪᑉᐱᒐᕐᒥᒃ.

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑐᑦ ᐃᓕᑦᓯᓐᓂᒃ ᓯᕗᓂᐊᒍᑦ ᐃᑲᔪᑦᑎᐊᓂᕐᓯᓐᓂᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᕕᑦᓴᖅ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓗᒍ:

ᕌᑦ ᒪᒡᕗᐊᕐᑦ

ᓯᑎᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᑦᑎᖓᑦ

ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᐃᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ

ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᑎᖓ: r.mugford@iqaluit.ca